بایگانی برچسب برای: سی ام وای کی در چاپ

چهار رنگ اصلی

رنگ‌‌های‌ اصلی

چهار رنگ اصلی در چاپ افست عبارتند از: سیان (Cyan) ماژنتا (Magenta) زرد (Yellow) سیاه (Black) که به اختصار با نام CMYK شناخته می‌شوند. این رنگ‌ها در فضای CMYK برای ایجاد رنگ‌های مختلف در چاپ استفاده می‌شوند. در واقع با ترکیب آن‌ها، رنگ…