بایگانی برچسب برای: قیمت پلاک اداره برق

پلاک اداره برق

پلاک اداره برق بر روی ترانس‌های هوایی توزیع نصب می‌گردد. هر ترانس بعد از راه‌اندازی با یک سریال معمولا 7رقمی از طرف شرکت توزیع همان منطقه، شناسایی می‌شود. دو رقم اول سریال مربوط به نام استان، دو رقم بعدی مربوط به شهر و 3رقم آخر، تعداد ترانس‌های منطقه ر…