بایگانی برچسب برای: 4رنگ اصلی

چهار رنگ اصلی

رنگ‌‌های‌ اصلی

چهار رنگ اصلی در چاپ افست عبارتند از: سیان (Cyan) ماژنتا (Magenta) زرد (Yellow) سیاه (Black) که به اختصار با نام CMYK شناخته می‌شوند. این رنگ‌ها در فضای CMYK برای ایجاد رنگ‌های مختلف در چاپ استفاده می‌شوند. در واقع با ترکیب آن‌ها، رنگ…